I NAGRODA – KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE SPÓJNEGO SYSTEMU ZIELENI MIEJSKIEJ GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 

Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
Autorzy: Monika Marzuchowska, Łukasz Dworniczak (PHU Dworniczak), Agata
Szachta (GreenIn), Maja Przyjazna, Rita Pulikowska, Agata Barszczyk Organizator konkursu: Miasto Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Rok: 2016

Konkurs organizowany przez Miasto Gorzów Wielopolski miał na cel wykreowanie wizji spójnego systemu zieleni miejskiej, która byłaby punktem wyjściowym dla wdrażanych zmian w skali całego miasta.

Głównymi zadaniami dla opracowania koncepcji systemu zieleni miejskiej były działania w myśl zasad zrównoważonego rozwoju czyli identyfikacja i ochrona zasobów zachodzących w środowisku przyrodniczym, podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez efektywne wykorzystanie wszystkich funkcji zieleni miejskiej oraz budowanie zielonej polityki miasta.

 

 

Podczas projektowania szczegółowych rozwiązań dla
wybranych terenów szczególną uwagę zwracano na aspekt przyrodniczy i ekologiczny czyli odpowiedni dobór gatunków roślin – w projektach dominują gatunki rodzime, naturalne dla danych siedlisk.
Zaproponowano działania proekologiczne – ochronę siedlisk małych ssaków, ptaków, nietoperzy i owadów poprzez m.in. wprowadzenie roślin miododajnych, zakładanie domków dla ptaków i nietoperzy, ograniczenie wygrabiania liści oraz zabiegów agrotechnicznych w podszycie lub zachowanie zakrzaczeń i starych drzew. 

Duży nacisk położono również na retencję wód opadowych i równomierne rozprowadzenie jej po terenach zieleni za pomocą systemu suchych strumieni lub zielonych rynsztoków. Zastane walory kulturowe i przyrodnicze stanowią główne inspiracje dla koncepcji konkursowej. Zakomponowanie przestrzeni uwzględnia potrzeby społeczne, przyrodnicze i gospodarcze.

 

 

 


Obszary objęte koncepcjami zagospodarowania: 

1. Skwer przy ul. Strzeleckiej od ul. Sikorskiego do ul. Chrobrego

2. Skwer przy ul. Jagiełły i Dzieci Wrzesińskich (planty miejskie na odcinku od ul. Chrobrego do ul.Sikorskiego wraz z odcinkiem zieleni przyulicznej, Ul. Jagiełły: skwer przy byłej Łaźni Miejskiej w narożniku ul. Jagiełły i Drzymały wraz z odcinkiem zieleni przyulicznej ul. Drzymały

3. Błonia przy filhamonii: skwer przy ul. 9 Muz, skwer przy SP 17

4. Zielony Bulwar przyległy do rzeki Warty od strony Zamościa, położony między rzeką a ulicą Fabryczną

5. Zielony Bulwar przyległy do rzeki Warty od strony północnej 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

1. Zastane walory kulturowe i przyrodnicze stanowią główne inspiracje
dla koncepcji konkursowej.
2. Zakomponowanie przestrzeni uwzględnia potrzeby społeczne, przyrodnicze i gopodarcze.
3. Nowe elementy (obiekty budowlane, drogi, drzewa) wprowadzano oszczędnie, aby zharmoninzować je z zastanym krajobrazem.
4. Duży nacisk położono na retencję wód opadowych i równomierne rozprowadzenie jej po terenach zieleni za pommocą systemu suchych strumieni lub zielonych rynsztoków.
5. W projekcie dominują gatunki rodzime – naturalne dla danych siedlisk.
6. Ograniczenie ruchu kołowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego – nowe drogi rowerowe zaprojektowano w powiązaniu z otaczającymi dzielnicami.
7. Wszystkie tereny łączy jednolite wzornictwo małej architektury, pawilonów miejskich i systemu informacji przestrzennej.

Źródło: https://www.dworniczak.com/i-nagroda-konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-na-opracowanie-spojnego-systemu-zieleni-miejskiej-gorzowa-wielkopolskiego/

Uzasadnienie wyników konkursu:

– Za stworzenie systemu przyrodniczego miasta z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów w jego obrębie i wytworzeniem prawidłowych powiązań między nimi – właściwa ekspozycja reliktów średniowiecznego krajobrazuw obrębie historycznego centrum

– Ochrona zasobów wodnych i terenów otwartych wraz z cennymi krajobrazowo elementami oraz włączenie do systemu terenów rolniczych i nieużytków, które pełnią istotną rolę w krajobrazie. 

– Za bardzo przekonujące uwzględnienie obszarów niezagospodarowanych bądz zaniedbanych do wytworzenia zielonych łączników pomiędzy poszczególnymi kompleksami zieleni miejskiej. 

– Za właściwe zaprojektowanie przestrzeni pupublicznych tak aby nawiązywały skalą i formą do kontekstu urbanistycznego. 

– Za uwzględnieniebudowy sieci dróg rowerowych poprawiających dostępność terenów zieleni oraz doinwestowanie zielonej infrastruktury w tym zieleni przyulicznej, zielonych dachów, wykorzystanie pnączy w przestrzeniach zurbanizowanych. 

– Za udaną próbę rewaloryzacji „Zielonych bulwarów” wzbogaconych o platformy widokowe, zejścia do wody, miejsca spotkań w strefach ekspozycji Starego Miasta i wnętrza Doliny Warty przy zachowaniu ich naturalnego charakteru 

– Za uwzględnione w strefach nadrzecznych szeregu działań proprzyrodniczych mających na celu ochronę małych ssaków, płazów, gadów, ptaków i owadów. 

– Za właściwe użycie rodzimych gatunków roślin.

– Właściwe gspodarowanie wodami opadowymi na terenach zieleni. 

– Za właściwe kształtowanie elementów małej architektury

Pobierz katalog konkursowy: plik
Media o konkursie:
  1. gorzow24.pl
  2. gorzow.pl
  3. gorzow.wyborcza.pl
  4. egorzowska.pl